RADA PARAFIALNA

Skład Rady Parafialnej

  • Elżbieta Falba
  • Tadeusz Szewczyk
  • Jan Kacperski
czytaj więcej
Sprawozdanie Rady Parafialnej d/s Ekonomicznych za rok 2018

Sprawozdanie Rady Parafialnej d/s Ekonomicznych za rok 2018

W imieniu członków Rady Parafialnej ds. Ekonomicznych chcę serdecznie podziękować wszystkim parafianom za okazane zaufanie i zapewnić, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby nasza parafia funkcjonowała jak najlepiej.
Rok 2018 był jak wszyscy wiemy dość burzliwy w dziejach naszej parafii i choć początek był trudny to koniec jak najbardziej udany, pozwalający patrzeć w przyszłość z optymizmem.
Skład Rady Parafialnej został ustalony 16 września na podstawie pierwszych w dziejach naszej parafii, powszechnych wyborów. W swoich działaniach Rada skupiła się na ocenie potrzeb i doraźnych pracach zabezpieczających majątek naszej parafii przed degradacją. Dotychczas odbyły się cztery posiedzenia Rady. W wyniku obrad zapadły następujące decyzje:
1) Prezbiterium
- uchwała o przywróceniu tradycyjnego wyglądu prezbiterium kościoła parafialnego. Do tego obliguje nas stanowisko konserwatora zabytków, wola parafian jak i samej Rady. Decyzja zapadła jednogłośnie. Prace rozpoczną się niezwłocznie, po ustaleniu wszystkich szczegółów technicznych z konserwatorem i wykonawcą oraz są zależne od warunków pogodowych.
2) Relikwie Jana Pawła II
-Rada wraz z księdzem proboszczem podjęła starania w wyniku, których do parafii powróciły relikwie Świętego Jana Pawła II
3) Remont dachu:
- powołana przez ks. J. Balikowskiego komisja techniczna wykryła 6 poważnych wad wykonanych robót.
Wykonawca został wezwany do ich usunięcia. Termin upłynął na początku września 2018 r. Pracownicy firmy pojawili się po tym terminie i w większości usunęli wskazane usterki. Czekamy na wspólne podsumowanie wykonanych robót odpowiednim protokołem. Sprawa się przeciąga z winy wykonawcy, firmy ROB –GONT. Wszystko wskazuje na to, że dokonano również przeszacowania wartości robót. Procedura wyjaśniająca jest w toku, zajmuje się nią profesjonalny prawnik. W tym roku zamierzamy wykonać impregnację dachu i odtworzenie instalacji odgromowej, która została zniszczona w wyniku remontu.
4) Ogrzewanie
- Rada podjęła działania w wyniku, których uruchomiono ogrzewanie kościoła przy użyciu tego samego pieca olejowego, który został zdemontowany przed laty. W związku z tym, że jest to instalacja prowizoryczna zapadła decyzja, aby wykonać do niej profesjonalny komin wraz z odpowiednimi nawiewami i wentylacją. Koszt tego rodzaju instalacji wyceniamy wstępnie na około 5 tysięcy złotych. Zależy nam, aby wszystkie czynności wykonano zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i w porozumieniu z konserwatorem zabytków.
5) Remont instalacji elektrycznej
Mimo, że decyzja o remoncie zapadła przed ukonstytuowaniem się Rady, członkowie oceniają ją, jako trafną i niezbędną. Przez lata odkładana, doprowadziła do całkowitej rujnacji instalacji, w wyniku, której zachodziła poważna obawa o stan bezpieczeństwa naszej świątyni. Remont, w trybie pilnym, został wykonany przez naszych parafian i kosztował 27 tysięcy złotych, czyli mniej więcej połowę pierwotnej wyceny. Dziękujemy.
6) Sprawy cmentarza
-decyzją księdza proboszcza tymczasowo zbieraniem opłat zajmuje się pan Krzysztof Trociewicz. Jest również odpowiedzialny za porządek. O sumie zebranych pieniędzy i sposobie ich wydatkowania ksiądz J. Balikowski poinformował w swoim sprawozdaniu w dniu 31.12.2018r. Docelowo Rada postuluje rozdzielenie funduszy cmentarnych od kościelnego. Trwa procedura tworzenia regulaminu cmentarza i cennika opłat. Podstawą do rozmów jest zasada, że wysokość opłaty nie może stanowić przeszkody w chrześcijańskim pochówku.
7) Zasady gospodarki finansowej Parafii MBKP w Wyszkowie – Rybienku Leśnym”
- Rada rozpoczęła dyskusję nad dokumentem, którego celem jest jak najpełniejsza realizacja wytycznych zawartych w Instrukcji Episkopatu z 2015 w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi Kościoła oraz odpowiednich przepisów diecezjalnych.
8) Członkowie Rady mieli swój udział praktycznie we wszystkich pracach porządkowo-remontowych na terenie kościoła i plebanii.
Szerzej o zamierzeniach na ten rok Rada poinformuje w komunikacie po posiedzeniu w pierwszym kwartale 2019r.
Członkowie Rady pragną podziękować wszystkim parafianom, a w szczególności tym, którzy aktywnie brali udział w przywracaniu porządku w naszej parafii. Dziękujemy również mieszkańcom, którzy wspierają nasz kościół finansowo w postaci datków na tacę, jak i dodatkowych darowizn, a w szczególności wpłacanych na konto parafialne. Są one podstawą bieżącego funkcjonowania naszej wspólnoty, jak i stanowią swoisty fundusz remontowy, aby zapobiec dalszej degradacji naszego majątku w przyszłości. Bóg zapłać.
Szczęść Boże
czytaj więcej